Regulamin sklepu

Sprzedaż pro­duk­tów elek­tro­nicz­nych za po­śred­nic­twem Serwisu Nauczona.pl re­ali­zuje Danuta Kitowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Edukacyjna Danuta Kitowska z siedzibą w Krajence, ul. Dworcowa 14/8, NIP 7671005301.

Kontakt ze sprze­dawcą moż­liwy jest pod ad­re­sem e-mail [email protected].

DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub niezupełna osoba prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie,
 3. Sprzedawca – Danuta Kitowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Edukacyjna Danuta Kitowska z siedzibą w Krajence, ul. Dworcowa 14/8, NIP 7671005301,
 4. Sklep – sklep internetowy Nauczona.pl dostępny pod adresem https://nauczona.pl,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem.

POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

 1. Za po­śred­nic­twem Sklepu, Sprzedawca pro­wa­dzi sprze­daż produktów elektronicznych.
 2. Regulamin jest in­te­gralną czę­ścią umowy sprze­daży za­wie­ra­nej mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą. Opisuje zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Wszystkie ceny pro­duk­tów po­dane na stro­nach Sklepu są ce­nami brutto.
 4. Sklep obsługiwany jest w języku polskim. Umowy w Sklepie zawierane są w języku polskim.
 5. Do korzystania ze Sklepu i zrealizowania zamówień wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • aktualny system operacyjny,
  • aktualna przeglądarka internetowa (zalecane: Google Chrome, Mozilla Firefox),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
 2. W celu zło­że­nia za­mó­wie­nia, Kupujący zo­bo­wią­zany jest pod­jąć na­stę­pu­jące kroki:
  1. Wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia i dodać je do koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.
  2. Potwierdzić wybór produktów na stronie z podsumowaniem koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
  3. Uzupełnić wymagane informacje na stronie z podsumowaniem zamówienia, a następnie potwierdzić zamówienie poprzez akceptację Regulaminu i kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Z chwilą zło­że­nia za­mó­wie­nia (klik­nię­cia w przy­cisk „Kupuję i płacę”) mię­dzy Kupującym a Sprzedawcą do­cho­dzi do za­war­cia umowy sprze­daży pro­duk­tów ob­ję­tych za­mó­wie­niem.
 4. Kupujący otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący będzie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep zawiera wyłącznie produkty elektroniczne.
 2. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu Kupującemu dostępu do produktu elektronicznego na podany w zamówieniu adres e-mail.
 3. Kupujący ma możliwość zarejestrowania się w Sklepie przed lub podczas składania zamówienia, dzięki czemu będzie miał dodatkowo dostęp do produktu elektronicznego po zalogowaniu się na swoje konto.
 4. Jeśli Kupujący zamawia produkt, który realizowany jest w częściach (np kurs online w odcinkach), to poszczególne części będą przesyłane Kupującemu w z góry określonych przedziałach czasowych. Terminy przesyłki są określone w opisie każdego produktu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który za­warł ze Sprzedawcą umowę na od­le­głość, ma prawo od­stą­pić od umowy bez po­da­wa­nia przy­czyny w ter­mi­nie 14 dni od dnia ob­ję­cia w po­sia­da­nie ku­pio­nych rze­czy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną). Informacja ta musi być wysłana przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obo­wią­zek do­star­czyć Kupującemu pro­dukt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest od­po­wie­dzialny wzglę­dem Kupującego, je­żeli sprze­dany pro­dukt ma wadę fi­zyczną lub prawną (rę­koj­mia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną. Sprzedawca musi ustosunkować się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem da­nych oso­bo­wych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca prze­twa­rza dane oso­bowe Kupującego wy­łącz­nie w celu re­ali­za­cji za­mó­wie­nia.
 3. Sprzedawca wy­ko­rzy­stuje pliki co­okies (cia­steczka), czyli nie­wiel­kie in­for­ma­cje tek­stowe, prze­cho­wy­wane na urzą­dze­niu koń­co­wym Kupującego (np. kom­pu­te­rze, ta­ble­cie, smart­fo­nie). Cookies mogą być od­czy­ty­wane przez sys­tem te­le­in­for­ma­tyczny Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca prze­cho­wuje pliki co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Kupującego, a na­stęp­nie uzy­skuje do­stęp do in­for­ma­cji w nich za­war­tych w ce­lach sta­ty­stycz­nych oraz w celu za­pew­nie­nia pra­wi­dło­wego dzia­ła­nia Sklepu.
 5. Więcej o wykorzystywaniu plików cookies i danych osobowych w Serwisie Nauczona.pl można przeczytać w Polityce Prywatności Serwisu.